Förvaltning i anslutning till vården av kulturmiljön

Kommunerna

Kommunerna har en central roll i vården av kulturmiljön. De ansvarar bl.a. för planeringen av markanvändningen, tillsynen över byggandet och rivningen av byggnader, tillstånd i anslutning till landskapsåtgärder och kultur- och skolväsendet i området. Kommunerna äger också kulturhistoriskt betydelsefulla objekt.

Miljöförvaltningen

Miljöministeriet har bl.a. till uppgift att

  • utveckla den lagstiftning som rör landskap och byggnadsarv
  • följa upp kulturmiljöns tillstånd
  • finansiellt stödja landskapsvården och vården av byggnadsarvet och vårdbiotoperna och att sköta informationsstyrningen

Miljöministeriets avdelning för den byggda miljön styr planläggningen och behandlar frågor som hänför sig till markanvändnings- och bygglagen, de riksomfattande målen för områdesanvändningen och lagen om skyddande av byggnadsarvet. Ministeriet utfärdar dessutom förordningar och myndighetsanvisningar om byggande och svarar för frågor som rör landskapsvård och nationalstadsparker.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna styr planläggningen inom respektive område och tillämpar lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Andra aktörer

Senatfastigheter och Forststyrelsen förvaltar statens fastighetsförmögenhet. De ansvarar för vården av en ansenlig mängd byggnadsarv, vårdbiotoper, fornlämningar och kulturlandskap.

Museiverket är en nationell expertmyndighet i frågor som rör byggnadsarv, fornlämningar och kulturlandskap.

Landskapsmuseerna är kommunala museer som i samarbete med Museiverket sköter expertuppgifter i anslutning till kulturarvet i respektive region.

Landskapsförbunden ansvarar för regionutvecklingen och landskapsplanläggningen.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för frågor som rör museiväsendet och kulturarvet.

Jord- och skogsbruksministeriet styr och utvecklar dels det byggande som hänför sig till gårdsbruk och annan näringsverksamhet och boende på landsbygden, dels den byggda miljön på landsbygden. Ministeriet ansvarar också för de miljöstöd som beviljas för skötsel av vårdbiotoper.

Ytterligare information

Miljöråd Tuija Mikkonen, Miljöministeriet, tfn +358 295 250 184, tuija.mikkonen@gov.fi

Publicerad 24-02-2016 kl. 14.06, uppdaterad 25-03-2022 kl. 7.43
Utgivare: