Understöd för kulturmiljön

Understöd för vård av byggnadsarvet

NTM-centralerna beviljar understöd för vård av byggnadsarvet. Understödet beviljas ägare till kulturhistoriskt värdefulla byggnader för sådana reparationer som bibehåller byggnadens kulturhistoriska värde. Ansökningstiden upphör varje år den 30 november. Mera information fås från NTM-centralerna.

Ansökan finns på Suomi.fi-tjänsten

Ansökningsanvisningar för understöd för vård av byggnadsarvet

Ytterligare information:

Miljöministeriet, specialsakkunnig Tuija Mikkonen, tfn 0295 250 184, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Andra understöd för reparation och restaurering av byggnader

Museiverket beviljar restaureringsbidrag för restaurering och konservering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Restaureringsbidrag beviljas i första hand för objekt som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen eller lagen om skyddande av byggnadsarvet eller för objekt vars renovering kräver antikvarisk expertis.

Ansökningstiden är årligen i oktober.

Från Suomen Kotiseutliitto, Finlands Hembygdsförbund kan man ansöka om understöd för renovering av föreningshus. Understöden beviljas för renovering av föreningshus som är avsedda för fri medborgarverksamhet. När understödet delas ut fäster man uppmärksamhet både vid byggnadens kulturhistoriska värde och vid hur nödvändiga samlingslokalerna är för medborgarverksamheten. En välgjord reparationsplan är en förutsättning för att understödet ska kunna beviljas.

Ansökningstiden är årligen i september.

Understöd för miljöfostran

Ytterligare information:

Publicerad 13-10-2014 kl. 10.05, uppdaterad 23-05-2016 kl. 15.32
Utgivare: