Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta

tuulimylly_RodeoImages.jpgI enlighet med de riksomfattande målen för markanvändning håller landskapen på att bereda etapplandskapsplaner för vindkraften. Målet med klimat- och energistrategierna på landskapsnivå är att mångdubbla vindkraftsproduktionen i Egentliga Finland och Satakunta.

I etapplandskapsplanen för vindkraft anvisas de områden som bäst lämpar sig för vindkraftsproduktion. Under planarbetet undersöker man vindkraftområdenas konsekvenser för närområdets bosättning, natur, fågelliv, landskap, kulturmiljö och övrig markavändning.

I vår region är det en utmaning att samordna vindkraften och andra markanvändningsbehov. Vindpotentialen är störst nära kusten, där det också finns många fritidsbostäder. Det finns många värdefulla kulturlandskap i Sydvästra Finland, och i synnerhet skärgårdslandskapen är känsliga och småskaliga. Särskild uppmärksamhet har lagts på fåglarnas huvudmigrationsrutter och samlingsplatser. Privatpersoner har uttryckt oro för konsekvenserna för landskapet, vindkraftverkens buller och de ljus- och blinkeffekter som bladen orsakar.

Etapplandskapsplanen för vindkraft i Egentliga Finland godkändes i juni 2013

I landskapet har man anvisat 20 potentiella vindkraftsområden som lämpar sig för parker med över tio vindmöllor och 13 områden för mindre parker. Dessa områden gör det möjligt att bygga närmare 400 vindkraftverk. Man beräknar att kraftverken i sydvästra Finland skulle kunna producera mer än tre terawattimmar (TWh) el per år. Det motsvarar cirka 11 procent av landskapets totala energiförbrukning och 56 procent av elförbrukningen.

Landskapsförbunden står för etapplandskapsplanen för vindkraft och på deras webbplatser finns aktuell information om detta.

Satakuntas etapplandskapsplan för vindkraft klar under hösten 2013

I förslaget anvisas 17 produktionsområden med 8–10 vindkraftverk som är betydande i landskapet och som främst är placerade i kustzonen och i Norra Satakunta. Vindkraftverkens teoretiska produktion är 3,26 terawattimmar (TWh). Det överstiger tydligt målen om ökad vindkraftsproduktion i Satakuntas klimat- och energistrategi.

I Satakunta planeras stora vindkraftsparker med över trettio vindmöllor i Merikarvia, i Luvia- och Björneborgsområdet, i Karvia och i Egentliga Finland på Kimitoön.

Utöver det planeras mindre vindkraftsparker med 3–4 vindmöllor som kan genomföras utan planläggning genom avgörande om planeringsbehov.

Publicerad 10-02-2014 kl. 15.58, uppdaterad 10-02-2014 kl. 12.59

Ämne: