Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark

Pressmeddelande 6.7.2020 kl. 9.30

Miljöministeriet har den 3 juli 2020 fattat beslut om Karleby stads ansökan om inrättande av en sådan nationalstadspark som avses i 68 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999). Storleken på Karlebys nationalstadspark är närmare 20 000 hektar och parken omfattar både den mångfaldiga havsnaturen vid landhöjningskusten och det historiska arvet från flera århundraden av träbyggande.

Genom inrättandet av nationalstadsparken firas historien av staden som i år fyller 400 år. Karleby har försörjt sig på jordbruk, fiske och säljakt och senare har välståndet och internationaliseringen ökat genom sjöfart, skeppsbyggnad och tjärexport. I dagens läge är staden en storindustri-, hamn- och servicestad.

Nationalstadsparken i Karleby omfattar närmare 20 000 hektar, varav största delen utgörs av den mångfaldiga havsnaturen och det marina kulturarvet vid landhöjningskusten. Parken bevarar kulturarvet från till och med fyra århundraden av träbyggande.

Beslutet framlagt på miljöministeriets webbplats

Nationalstadsparken i Karleby omfattar områden och byggnader i följande stadsdelar i Karleby stad: Hakalax (8), Halkokari/Mustakari (102, 106), Hållhagen (4, 5, 9, 21, 24), Tallåsen (7), Neristan (3), Beckbruket/Tullbacken (59), Sandstrand/Elba (37), Brudskär (112) och centrum (1, 2, 10) samt områden i Larsmo och Karleby skärgård. De områden som hör till nationalstadsparken är utmärkta på de kartor som bifogats Karleby stads ansökan.

Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att detta meddelande publicerades på myndighetens webbplats. Meddelandet har publicerats i dag den 6 juli 2020.  Ändring i miljöministeriets beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar på det sätt som närmare anges i den besvärsanvisning som utgör bilaga till beslutet. Miljöministeriets beslut med bilagor finns framlagt på miljöministeriets webbplats ym.fi/karlebynationalstadspark från den 6 juli till den 14 augusti 2020.

Ytterligare information

Jukka-Pekka Flander, miljöråd, jukka-pekka.flander@ym.fi, tfn 0295 250 064 
Ilona Latsa, sakkunnig, ilona.latsa@ym.fi, tfn 0295 250 388


Utgivare: