Handelns databank

På webbplatsen Handelns databank sammanställs utgångsdata och exempel som behövs vid utredning, planering och konsekvensbedömning av detaljhandeln. Uppgifterna är ett stöd för den handbok om planläggning av stora detaljhandelsenheter.

  • (ym.fi, på finska)

Databankens innehåll produceras vid Finlands miljöcentral och miljöministeriet.

Databanken innehåller uppgifter om gränsdragningar mellan områden, statistik samt andra uppgifter och relationstal om detaljhandeln:

  • Som gränsdragningar mellan områden blir gränsdragningar i form av platsmaterial tillgängliga som producerats av Finlands miljöcentrals över handeln i centrumområden och utanför centrum. Områdena har försetts med namn. Av dessa avgränsningar görs en kartserie över olika stadsregioner.
  • Statistik sammanställs över antalet arbetsplatser inom handeln samt om höghus som inhyser handeln och om färdigställandet av nya affärsbyggnader. Handelsstatistiken har generaliserats och summerats i olika områdesenheter, såsom centrumområden, handelsområden samt på kommunnivå, ekonomisk kommunnivå och landskapsnivå.

Som databankens utgångsmaterial har man huvudsakligen använt riksomfattande platsmaterial och register. Uppgifterna handlar i huvudsak om dagsläget, men till viss del finns också tidsserier tillgängliga. Uppgifterna är inte exakta, utan snarare riktgivande och beskriver olika fenomens storleksklass.

Databanken innehåller inga uppgifter om enskilda verksamhetsställen, byggnader eller statistikrutor, utan dessa måste vid behov hämtas från annat utgångsmaterial eller sammanställas genom inventering. Likaså måste uppgifter som beskriver den allmänna utvecklingen av områdes- och samhällsstrukturen hämtas från andra källor.

 

Mer information:

Specialist Sanna Jylhä, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn +358 41 451 7987, fornamn.efternamn@ym.fi

Specialforskare Antti Rehunen, Finlands miljöcentral, enheten för bebyggd miljö, tfn +358 295 251 550, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 17-09-2013 kl. 13.44, uppdaterad 21-12-2018 kl. 13.29
Utgivare: