Planläggning av stora detaljhandelsenheter

0008_Alamalmi_Nova_kauppakeskus_PF.jpg
© Pirjo Ferin, Miljöförvaltningens bildbank

Styrningen av detaljhandeln regleras i markanvändnings- och bygglagen (MBL).  De särskilda bestämmelserna för detaljhandeln beskrivs i kap. 9 a i MBL.

De olika parterna som berörs av en detaljhandel har alla sina egna utgångspunkter, behov och mål beträffande de kommersiella tjänsterna och placeringen av affären. Syftet med planeringen av markanvändningen är att samordna invånarnas, kundernas, affärens, samhällets och planläggarens synpunkter och målsättningar. Lösningarna och reserveringarna för en affär ska göras i landskaps-, general- och detaljplanerna.

Definitionen av en stor detaljhandelsenhet

Alla affärer med över 4 000 kvadratmeter våningsyta betraktas som stora detaljhandelsenheter oavsett handelssektor (MBL 71 a §). Till affärens våningsyta räknas den del av våningsytan som används för faktisk försäljning samt andra utrymmen som affären kräver, t.ex. lager, personalrum, utrymmen för avfallshantering och andra därmed jämförbara utrymmen.

I enlighet med planläggningssystemet ska stora detaljhandelsenheter av regional betydelse anges i landskapsplanerna. Stora enheter som har lokal betydelse ska anges i kommunplanerna, dvs. generalplanerna och detaljplanerna.

Särskilda krav på innehållet när det gäller stora detaljhandelsenheter

Enligt de särskilda kraven på innehållet i landskapsplaner och generalplaner (MBL 71 b §), ska man när man anvisar områden för stora detaljhandelsenheter utöver vad som i övrigt föreskrivs om landskapsplaner och generalplaner se till att 

  1. den planerade markanvändningen inte har några betydande skadliga konsekvenser för de kommersiella tjänsterna i centrumområden eller för utvecklingen av dessa tjänster,
  2. de tjänster som lokaliseras till området, i möjligaste mån kan nås med kollektivtrafik och gång-, cykel- och mopedtrafik, samt att
  3. den planerade markanvändningen främjar möjligheterna att utveckla ett sådant servicenät där avstånden för uträttande av ärenden är skäliga och de skadliga konsekvenserna av trafiken är så ringa som möjligt.

Den undre gränsen för storleken på en stor detaljhandelsenhet av regional betydelse

I en landskapsplan ska anges den undre gränsen för storleken på stora detaljhandelsenheter av regional betydelse. Med en stor detaljhandelsenhet av regional betydelse avses en handelsenhet som kan antas ha regional betydelse som omfattar mer än en kommun. Med en stor enhet med regional betydelse avses också en sådan handelsenhet som kan antas ha betydelse för det regionala centrum- eller servicenätet inom en kommun. Gränsen för storleken på en stor enhet av regional betydelse kan variera beroende på området och förhållandena i fråga samt affärens art. Den undre gränsen kan vara olika runtom i landet och även inom ett och samma landskap.

Den nedre gränsen för storleken ska fastslås utifrån en konsekvensbedömning: hur stort handelsområde kan anses ha regional betydelse när handelssektorn tas i beaktande? Den undre gränsen för storleken på en stor handelsenhet av regional betydelse kan på basis av konsekvensbedömningen vara högre än den lagstadgade gränsen på 4 000 kvadratmeter våningsyta.

Maximidimensioneringen av stora detaljhandelsenheter

Maximidimensioneringen av stora detaljhandelsenheter ska anges i landskapsplanen med tillräcklig exakthet (MBL 71 b §). Syftet med att ange dimensioneringen är att säkerställa en harmonisk utveckling av centrumnätet och handelns servicestruktur. Genom att ange dimensioneringen gör man det också möjligt att genomföra en tillräckligt noggrann konsekvensbedömning av de kommersiella tjänster som etableras i ett område.

Skyldigheten att ange maximidimensioneringen i landskapsplanen med en särskild markering gäller både stora detaljhandelsenheter som eventuellt anvisas utanför områden avsedda för centrumfunktioner.

Centrumområdet prioriteras

En stor detaljhandelsenhet ska i första hand förläggas till ett centrumområde, om inte något annat läge är motiverat med hänsyn till (MBL 71 c §). Om stora detaljhandelsenheter ska placeras utanför centrumområden måste man ta hänsyn till de särskilda kraven på innehållet som beskrivs i punkterna 1.2 och 3.3 (bl.a. får handelsenheterna inte innebära betydande skadliga konsekvenser för de kommersiella tjänsterna i centrumområden) och principen om hållbar utveckling.

För att en stor detaljhandelsenhet av regional betydelse ska kunna placeras utanför ett område som i landskapsplanen är avsett för centrumfunktioner krävs det att detta område särskilt har anvisats för ändamålet i landskapsplanen (MBL 71 c §).

Stora detaljhandelsenheter får inte placeras utanför ett område som i landskapsplanen eller generalplanen är avsett för centrumfunktioner, om inte området i detaljplanen särskilt har anvisats för en stor detaljhandelsenhet med beteckningen KM (MBL 71 d §).

Vad avses med centrumområde och område avsett för centrumfunktioner?

Med centrumområde avses det funktionella centrumet i ett landskap, en kommun eller en kommundel där det utöver detaljhandelstjänster även finns andra centruminriktade tjänster, bostäder och arbetsplatser, och som har goda kommunikationer till kringliggande bostadsområden med olika trafikformer. Befintliga centrumområden och deras motiverade utvidgningsområden ska anges i landskapsplaner och generalplaner med planbeteckningen för områden avsedda för centrumfunktioner (C).

Hur beräknar man den totala dimensioneringen av en affär?

För att kunna utveckla handelns servicenät med dess placerings- och dimensioneringslösningar måste man beräkna detaljhandelns totala dimensionering. En detaljhandels totala dimensionering beräknas per handelssektor baserat på detaljhandelns konsumtion. Detta gör man genom att omvandla konsumtionen (€) till behovet av affärsutrymme med hjälp av affärens genomsnittliga försäljningseffektivitet (€/försäljnings-m2). Konsumtionen beräknas i sin tur baserat på befolkningsmängden i influensområdet och den privata konsumtionen. En affärs arealbehov kan även beräknas med hjälp av den genomsnittliga affärsarealen per invånare.

Mer information om ämnet

Guiden om planläggning av stora detaljhandelsenheter innehåller exempel samt de uppgifter som behövs till utredningen, planeringen och konsekvensbedömningen av handelsenheter. Guiden finns på webbplats:

Stödmaterial till denna guide finns i Handelns databank, som du hittar på denna webbplats.
I databanken finns Finlands miljöcentrals geodatamaterial och kartserie om gränsdragningar mellan områden när det gäller centrumområden, subcentrum och handelsområden utanför centrum. Man har fastställt gränsdragningarna mellan områden och sammanställt statistik om bl.a. byggnadernas våningsyta och antalet arbetsplatser inom handeln samt förändringar i denna statistik.

På sidan finns även bakgrundsfakta t.ex. om invånarantalet, konsumtionsutvecklingen, byggandet av affärer och handelns samhällsstrukturella placering. Dessa fakta ska kunna användas som hjälp för att definiera regionen i olika planeringssituationer.

Mer information

Specialist Sanna Jylhä, miljöministeriet, tfn +358 295 250 233, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 17-09-2013 kl. 14.22, uppdaterad 13-05-2020 kl. 17.21
Utgivare: