Fridlysta arter

Enligt naturvårdslagen (6:e kapitlet) är alla fåglar och däggdjur, med undantag av vilt och icke fredade djur, fridlysta. Dessutom är 44 djur, 131 kärlväxter och sju mossor fridlysta genom naturvårdsförordningen. I naturvårdsförordningen ingår också en förteckning över de fiskarter på vilka naturvårdslagen tillämpas.

Miljöministeriet fastställer ett normativt eurobelopp för varje fridlyst art. Dessa underlättar domstolarnas arbete när de behandlar förseelser mot fridlysningsbestämmelserna och fattar beslut om skadeersättningar.

Mosippa (Pulsatilla vernalis) är fridlyst. © Terhi Ryttäri / Miljöförvaltningens bildbank.

Fridlysta växter

Det är förbjudet att plocka, samla eller klippa av en fridlyst växt eller delar av den samt att ta upp den med rötterna eller utrota den.

Fridlysta djur

Det är förbjudet att avsiktligt döda eller fånga ett fridlyst djur. Det är också förbjudet att ta ett djurs bon, ägg eller andra utvecklingsstadier, att flytta dem till en annan plats eller förorsaka annan avsiktlig skada. Fridlysta djur får inte heller avsiktligt störas, särskilt inte under fortplantningstiden och i områden som är viktiga rastplatser under flyttningen. I habitat- och fågeldirektiven ingår dessutom bestämmelser om innehav och handel med arter.

Fåglarnas boträd är fridlysta efter att myndigheterna har märkt ut dem. De stora rovfåglarnas, d.v.s. kungsörnens, havsörnens, större skrikörnens, mindre skrikörnens och fiskgjusens, boträd är alltid fridlysta om boet är i regelbunden användning och tydligt skönjbart.

Undantag från fridlysningsstadgandena

Om skyddsnivån för en fridlyst djur- eller växtart bibehålls gynnsam kan ELY-centralen bevilja undantag från fridlysningsstadgandena. Om ansökan gäller hela landet är det miljöministeriet som beviljar undantaget.

Undantagen gäller dock inte de djur som nämns i bilaga IV (a) och de växter som nämns i bilaga V (b) till EU:s habitatdirektiv eller de fåglar som nämns i fågeldirektivets 1:a artikel. Undantag från dessa arters fridlysningsstadganden kan göras endast på de grunder som nämns i habitat- och fågeldirektiven.

Mer information

Miljöråd Esko Hyvärinen, miljöministeriet, tfn. 02952 50094, förnamn.o.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 14.5.2013 kl. 13.45, uppdaterad 27.6.2017 kl. 13.10
Utgivare: