Åter dags att rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren

Pressmeddelande 21-06-2016 kl. 13.34

Under sommaren finns det åter chans att få syn på tumlare i Östersjön. Tumlaren, som är akut hotad, är den enda valart som påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön beräknas bestå av ca 500 individer. Bedömningen baserar sig på uppföljningen inom det internationella SAMBAH-projektet, där akustiska detektorer placerades ut på botten av Östersjön. Den information som medborgare lämnar i form av rapporterade observationer utgör värdefull tilläggsinformation med tanke på tumlarforskningen och skyddet av tumlare.

I observationskampanjen medverkar Åbo yrkeshögskola, WWF Finland, Naturresursinstitutet, Särkänniemi, Finlands miljöcentral och miljöministeriet. Målet med kampanjen är att få mera information om förekomsten av tumlare och sprida kunskap om den enda valarten i Östersjön. ASCOBANS, dvs. avtalet om skydd för småvalar, och EU:s habitatdirektiv ålägger Finland att följa, rapportera och samla in information om tumlare.

Ännu i början av 1900-talet fanns det uppskattningsvis tusentals tumlarindivider i Östersjön. De stränga vintrarna på 1940-talet, när Östersjön frös till i sin helhet, frestade hårt på tumlarna. Stammen har inte återhämtat sig efter det. I dag är det största hotet att tumlarna blir bifångst vid fiske. Även miljögifter, undervattensbuller och andra störningar från mänsklig verksamhet inverkar på stammens storlek. Tumlaren försökar sig sannolikt inte längre i finska vatten.

Med hjälp av akustiska detektorer har man gjort 14 bekräftade observationer av tumlare i de finska territorialvattnen under 2011–2014. Merparten av observationerna gjordes i de öppna havsområdena söder om Åland och i de södra delarna av Skärgårdshavet. Alla akustiska observationer är från perioden mellan december och maj, medan de visuella iakttagelserna gjordes under sommaren.

Miljöministeriet har sedan 2001 i en årlig kampanj för tumlarobservationer bett medborgarna rapportera observationer av tumlare i de finländska havsområdena. Fram till 2015 hade man registrerat 63 tumlarobservationer som gällde 113 individer.

Hur känner man igen en tumlare?

Tumlaren känns igen på den låga, trekantiga ryggfenan. Tumlaren är liten och relativt rund till formen. Den simmar med rullande, tumlande rörelser när den kommer upp till ytan. Ryggen och fenorna är mörkgrå, medan sidorna och magen är ljusare till färgen. Tumlaren håller oftast huvudet under vattenytan när den simmar och hoppar nästan aldrig upp i luften. Den närmar sig heller inte fartyg. Tumlaren är ca 1,5 m lång och väger ca 50–60 kilo. Den trivs nära kusten i grunda havsområden.

Observationer av tumlare rapporteras enklast med en blankett som finns på miljöministeriets webbplats. För att det ska gå att fastställa arten kan man bifoga ett fotografi och en beskrivning av djurets färg, form, storlek och beteende. Tumlare som fastnat i nät men som är oskadda bör alltid släppas fria. Sälar eller tumlare som blivit bifångst ska rapporteras till Naturresursinstitutet.

Mer information:

Penina Blankett, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 058

Rapportering av observationer per telefon:

Olli Loisa, Åbo yrkeshögskola, tfn 050 598 57 43

Penina Blankett, miljöministeriet, tfn 0295 250 058

Rapportera döda tumlare:

Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), tfn 029 530 0400 (växel)


Utgivare: