Tidigare hotbedömningar

Den första omfattande hotbedömningen av arterna i Finland gjordes på 1980-talet. Kommittén för skydd av hotade djur och växter, som tillsatts av miljöministeriet, publicerade resultaten av bedömningen 1986. Betänkandet innehöll vid sidan av de allmänna texterna en förteckning över hotade arter i Finland och 89 åtgärdsförslag för skyddet. Alla 1 051 hotbedömda arter presenterades i detalj i betänkandets bilagedelar.

Suikeanoidanlukko (VU) vastuulaji_p.jpg
Topplåsbräken Botrychium lanceolatum är en sårbar art i Finland. © Tuomas Lahti.

Man beslöt att göra följande hotbedömning redan efter fem år. Kommittén för uppföljning av hotade djur och växter publicerade resultaten av bedömningen i 1992. I förteckningen över hotade arter 1990 var antalet 1 692. I rapporten presenterades 42 åtgärdsförslag.

I bedömningarna 1986 och 1990 användes följande hotklasser: Nationellt utdöda (H), starkt hotade (E), sårbara (V) och nära hotade (S). De nära hotade indelades i tillbakagångna (St), sällsynta (Sh) och bristfälligt kända (Sp). År 1990 användes dessutom de två klasserna faran över (O) och ändrad bedömning (M).

Man beslöt göra följande bedömningar med 10 års mellanrum. En ny internationell klassificering togs i bruk, Internationella naturvårdsunionen IUCN:s klassificering, som publicerades 1994 och som senare har justerats. Den baserades på noggrant fastställda kriterier enligt vilka alla arter bedömdes och gavs en klass. Klasserna var nationellt utdöda/försvunna (RE), utdöda i naturen (EW), akut hotade (CR), starkt hotade (EN), sårbara (VU), nära hotade (NT), bristfälligt kända/kunskapsbrist (DD), livskraftiga (LC) och icke evaluerade (NE). Man använde de engelskspråkiga förkortningarna för klasserna. Hotade var de som hörde till klasserna CR, EN och VU. För att förbättra jämförbarheten gavs arterna i bedömningen 2000 också klasser enligt de föregående bedömningarna.

Den andra arbetsgruppen för uppföljning av hotade arter överlämnade sina resultat till miljöministeriet i maj 2000 och publicerade dem följande år i boken Suomen lajien uhanalaisuus 2000 (Rödlistade arter i Finland 2000). Här finns 1 505 rödlistade arter och 186 utdöda. Dessutom upptas 1 060 nära hotade arter. Uppföljningsgruppen framförde 19 åtgärdsförslag.

Publicerad 26-11-2013 kl. 13.25, uppdaterad 07-06-2016 kl. 15.41