Skyddet av tumlaren

Tumlaren (Phocoena phocoena, L.) är den enda valarten i Östersjön. Den har funnits i Finland i tusentals år. Så sent som i början av 1900-talet levde ca 10 000 tumlare i Östersjön, men i mitten av århundradet började populationen snabbt att avta. Uppskattningsvis finns idag omkring 600 tumlare kvar i södra Östersjön, och denna population skiljer sig delvis genetiskt från populationen i Nordsjön. Arten ökar inte längre sin utbredning i Finland, men observationer av den görs varje år.

Enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN) är tumlaren en livskraftig art sett till hela världen. I Östersjöområden bedöms dock arten som akut hotad (CR). I EU:s habitatdirektiv klassas tumlaren som en art som kräver strikt skydd (bilagorna II och IV).

Pyöriäinen pinnalla

© Preben Toft

Förpliktelser enligt överenskommelsen om skydd av småvalar

År 1999 anslöt sig Finland till ASCOBANS-överenskommelsen (överenskommelsen om skydd av småvalar i Östersjön, Nordostatlanten, Irländska sjön och Nordsjön) (Förordning 103/1999). Överenskommelsen syftar främst till att minska bifångsten av småvalar, särskilt tumlare, samt att kartlägga Östersjöns population av tumlare. Vidare innebär överenskommelsen en skyldighet att utreda de faror som hotar arten, t.ex. bullerstörningar.

För att skydda Östersjöns tumlare utarbetade man 2002 en återhämtningsplan (den s.k. Jastarniaplanen), som uppdaterades 2009. Planen innehåller ett flertal skyddsrekommendationer och den följs upp av en särskilt inrättad Jastarniagrupp.

Kampanjen för observation av tumlare

Observationer från medborgarna är viktiga för att man ska kunna göra bedömningar om tumlarpopulationen. Sedan 2001 har man under miljöministeriets ledning samlat in observationer om tumlare.

Du kan rapportera dina observationer av tumlare elektroniskt eller per telefon (se länken Tumlarobservationer på vänster). En tumlare eller annan val som fastnat i ett nät och som inte är skadad ska alltid befrias.

Mer information:

Konsultative tjänstemannen Penina Blankett, miljöministeriet, tfn. 02952 50058, fornamn.efternamn@ym.fi

Pyöriäinen sukeltaa

© Pekka Koskinen

                          
Publicerad 08-08-2013 kl. 10.54, uppdaterad 04-12-2020 kl. 10.56
Utgivare: