Geologiska formationer

Med geologiska formationer avses de naturliga formationer och strukturer i berggrunden och markskiktet, som har uppstått som ett resultat av vanligen mycket långsamma geologiska processer av olika slag och ålder. De geologiska formationerna kan i mänsklig tidsskala anses vara permanenta och unika delar av den geologiska utvecklingshistorien.

Geologiska formationer kan vara små objekt som man lätt urskiljer i terrängen, såsom exempelvis jättegrytor eller ådror av olika bergarter i klippor. I fråga om större formationer och strukturer, såsom omfattande veckstrukturer av bergarter eller åssträckningar, kan man i allmänhet bara observera en del av dem i landskapet.

Tervolan Luppovaara_Jukka Husa.jpg
Vid foten av den 2 200 miljoner år gamla kvartsitklippan i Luppovaara i Tervola finns ett geologiskt sett ungt blockfält, ca 10 000 år gammalt, som består av strandstenar från Ancylussjön. © Jukka Husa.

De geologiska faktorerna i marken och berggrunden påverkar växtligheten i området och vidare alla andra organismer. Höga berg och åsar upplevs som en del av en vacker miljö och ett vackert landskap. Formationerna i berggrunden och marken har också värden för rekreation och fritidsaktiviteter samt arkeologiska och kulturhistoriska värden.

Jordskorpans geologiska egenskaper är viktiga för bosättningen, näringslivet och kulturen. De geologiska formationerna är viktiga energi- och råvarukällor, och de bör utnyttjas med iakttagande av principen för ekologiskt hållbar användning.

I Finland är skyddet av de geologiska formationerna främst baserat på naturvårdslagen och marktäktslagen. Små geologiska förekomster har med stöd av naturvårdslagen fridlysts som naturminnesmärken.

För att undersöka och värna om den geologiska mångfalden har miljöförvaltningen tillsammans med expertinstitutionerna inventerat och värderat de geologiska formationerna. Värdefulla åsområden har skyddats genom programmet för skydd av åsar, ett principbeslut av statsrådet 1984. Sedan 1990-talet har riksomfattande inventeringar gjorts av bergsområden som är värdefulla med avseende på naturen och landskapsskyddet, små objekt i berggrunden, värdefulla moränformationer och värdefulla vind- och strandavlagringar. År 2011 inleddes en riksomfattande inventering av blockhavstyper i samarbete mellan Geologiska forskningscentralen och Finlands miljöcentral.

Mera infomation

Konsultativ tjänsteman Juhani  Gustafsson, miljöministeriet, tel. +358 295 250 338, förnamn.efternamn@ym.fi

Äldre forskare Jukka Husa, Finlands miljöcentral, tel. +358 295 251 192, förnamn.efternamn@syke.fi

 

Publicerad 14-05-2013 kl. 10.53, uppdaterad 04-12-2020 kl. 11.51