Nationellt värdefulla landskapsområden

I Finland finns det 156 nationellt värdefulla landskapsområden. De utgörs av de mest representativa kulturlandskapen på landsbygden. Deras värde baserar sig på den mångformiga kulturpåverkade naturen, det hävdade odlingslandskapet och det traditionella byggnadsbeståndet.

Markanvändnings- och bygglagens riksomfattande mål för områdesanvändningen förutsätter att värdefulla landskapsområden beaktas i användningen av områden. Dessa ska bland annat införas i landskapsplanerna. Landsbygdslandskapen hotas i synnerhet av den ändrade landskapsbilden och den utarmade naturen som beror på förändringarna i jordbruket, förfallna byggnader och olämpliga nybyggen.

Pallastunturi
Pallastunturit är en av Finlands nationellt värdefulla landskapsområderna. © Aarno Torvinen/ Miljöförvaltningens bildbank

Med hjälp av landskapsområden säkerställer man att representativa och livskraftiga landsbygdslandskap bevaras och försöker väcka intresse för landskapsvård. De befintliga värdefulla landskapsområdena utsågs genom statsrådets principbeslut 1995.

Inventeringen av landskapen grundar sig dels på granskningen av områdenas karakteristiska särdrag, dels på indelningen i landskapsprovinser. Den fick sin nuvarande form 1992 när arbetsgruppen för landskapsområden, som tillsattes av miljöministeriet, delade in Finland i tio landskapsprovinser utifrån den regionala variationen av natur- och kulturdrag. Vid urvalet av värdefulla landskapsområden har man varit noga med att de viktigaste dragen i respektive landskapsprovins finns representerade. Samtidigt har man säkerställt att de värdefulla landskapsområdena har fördelats jämnt över hela landet.

Inventering av landskapsområden

Nationellt värdefulla landskapsområdena har inventerats på nytt 2010–2014. Inventeringsarbetet har letts av den av miljöministeriet utsedda MAPIO-arbetsgruppen. Arbetsgruppen har under år 2015 på basis av landskapsvisa inventeringar, som i första hand genomförts av NTM-centralerna, sammanställt ett förslag till nationellt värdefulla landskapsområden som omfattar hela Finland. MAPIO-arbetsgruppen har granskat de landskapsvisa inventeringarnas likvärdighet samt områdenas geografiska spridning. Som resultat av granskningen har MAPIO-arbetsgruppen gjort vissa ändringar i avgränsningen av områdena samt områdenas värdeklassificering i de landskapsvisa inventeringarna.

Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden är avslutad. 18.1.–19.2.2016 ordnades hörande om inventeringen i enlighet med förvaltningslagen. Dokumenten som hörandet gällde hölls officiellt framlagda vid miljöministeriet (Alexandersgatan 7, Helsingfors) och på miljöministeriets webbplats. Man kunde också bekanta sig med det landskaps- och kommunspecifika materialet vid de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) samt vid berörda kommuner.

På basis av resultaten av hörandet görs som bäst nödvändiga ändringar i förslaget. Eventuella tilläggsinventeringar görs sommaren 2018. Förslaget bereds sedan för beslutsfattande i statsrådet. Syftet med den uppdaterande inventering är att ersätta den inventering av nationellt värdefulla landskapsområden som godkändes genom statsrådets principbeslut år 1995 som en sådan myndighetsinventering som avses i de med markanvändnings- och bygglagen förenliga riksomfattande målen för områdesanvändningen.

Landsbygdslandskap_296 plx_logo

 

Mer information

Planerare Sonja Forss, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 120, fornamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 16-09-2013 kl. 9.18, uppdaterad 04-12-2020 kl. 14.42