Nationellt värdefulla landskapsområden

I Finland finns det 186 nationellt värdefulla landskapsområden (VAMA 2021). De utgör de mest representativa kulturlandskapen på landsbygden. Deras värde baserar sig på en mångformig kulturpåverkad natur, ett vårdat odlingslandskap och ett traditionellt byggnadsbestånd.

De berörda områdena i övre Lappland består i huvudsak av samiska kulturlandskap, som representerar landskapstyper baserade på renskötsel och andra naturnäringar. De berörda områdena i havsområdena inbegriper landskapstyper baserade på skärgårdsnäringar. Även skogsbrukets landskapstyper ingår samt historiskt och landskapsmässigt betydelsefulla landskapssevärdheter.

Med hjälp av värdefulla landskapsområden försöker man både säkerställa att representativa och livskraftiga landsbygdslandskap bevaras och väcka intresse för landskapsvård.

Odlingslandskap i Ylikylä i Nurmes, Norra Karelen. © Tapio Heikkilä

Landskapsområdena indelade enligt landskap

Landskapet vid Kitkajärvi och Riisitunturi, Norra Österbotten och Lappland. © Tapio Heikkilä

De nationellt värdefulla landskapsområdena grundar sig på markanvändnings- och bygglagen

De riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) förutsätter att den nationellt värdefulla kulturmiljön och naturarvets värden tryggas. Detta ska enligt 24 § i ovannämnda lag beaktas i de statliga myndigheternas verksamhet, vid planeringen på landskapsnivå och vid annan områdesplanering.

Myndigheternas riksomfattande inventeringar av nationellt värdefulla landskapsområden, byggda kulturmiljöer av riksintresse och nationellt betydande arkeologiska objekt utgör ett kunskapsunderlag när kulturmiljövärden i enlighet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen ska beaktas.

Inventeringen av landskapen grundar sig dels på granskningen av områdenas karakteristiska särdrag, dels på indelningen i landskapsprovinser som fick sin nuvarande form 1992. Vid urvalet av värdefulla landskapsområden har man varit noga med att de viktigaste dragen i respektive landskapsprovins finns representerade. Man har även säkerställt att områdena är jämnt fördelade över hela landet.

De nationellt värdefulla landskapsområdena inventerades under åren 2010–2015. Inventeringen kompletterades genom offentliga samråd och utifrån den respons som inkom i samband med remissförfarandena 2016–2021. Miljöministeriet ansvarade för utredningarna om landskapsområdena.

Genom statsrådets beslut av den 18 november 2021 fastställdes det att resultatet av inventeringen (VAMA 2021) är en sådan inventering som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. VAMA 2021 ersätter den tidigare inventeringen, som godkändes genom statsrådets principbeslut av den 5 januari 1995. Inventeringen uppfyller också målen i Europarådets landskapskonvention (2000/2006).

Landskapen förändras

Landskapen förändras kontinuerligt, både till följd av människans verksamhet och naturfenomen. Merparten av förändringarna är kortvariga, övergående variationer på grund av t.ex. årstidernas växlingar eller meteorologiska fenomen. Förändringarna kan även vara mer långvariga eller permanenta.

I VAMA-områdena följs förändringarna upp med fotografier och videor. Med hjälp av bildmaterialet kan man undersöka olika fenomen i landskapen och vilka konsekvenser förändringarna får.

Bro över Halikko å i Salo, Egentliga Finland. © M.L. Carstens 1908, Museiverket och Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry
Källan Kuninkaanlähde i byn Köyliö, Säkylä, Satakunta. © Sven Raita 1950–59, Satakunta museum och Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry
Maaninkajärvi i byn Haatala, Kuopio, Norra Savolax. © Suomen Ilmakuva Oy 1967 och Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry
Huittula by, Sääksmäki och Tarttila, Birkaland. © 1920-talet, Museiverket och Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry

Videor

Läs mer

Ladda ner kartmaterial

Närmare information

Planerare Nina Ahola, Finlands miljöcentral, tfn 0295 252 232, fornamn.efternamn@syke.fi

Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet, tfn 0295 259 166, fornamn.efternamn@syke.fi

Miljöråd Timo Turunen, miljöministeriet, tfn 0295 250 303,  fornamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 18-11-2021 kl. 13.54, uppdaterad 23-08-2022 kl. 9.52