Lundar med ädla lövträd

De skyddade lundarna med ädla lövträd är naturliga dungar och de består av minst 20 träd med stam per hektar. På brösthöjd är stammens diameter över sju centimeter. Motsvarande minimimått för ekar är 20 centimeter. En ädellövlund bör utgöra ett enhetligt område.

Ädla lövträd förekommer i naturtillstånd i södra Finland. Lundarna av ädla lövträd ligger ofta i bördiga lundområden, men till exempel dungar av ek och lind växer också på kargare mark.

Av lundarna med ädla lövträd återstår ca tusen hektar. En betydande del av dem finns inom skyddsområdena.

jalopuumetsikköä
© Seppo Tuominen

Arter

Artrikedomen i ädellövlundar är mycket mångfaldig och ovanlig i Finland. De ädla lövträden representerar redan i sig sällsynta sydliga arter. Almen och vresalmen är fridlysta och har klassificerats som sårbara. Trädbeståndet i en ädellövdunge i naturtillstånd är artrikt och träden är av olika ålder: från unga plantor till gamla murknande träd.

Undervegetationen i dungarna av ädellövträd utgörs ofta av lundarter som vitsippa, gulsippa, harsyra, tandrot, skogsbingel, storrams, vårärt, lungört och lundviol. Mossor på de gamla ädellövträden är bl.a. allémossa och bandmossa.

Många av de hotade skogslevande arterna i Finland lever på gamla och förmultnande ädellövträd. Exempel på fåglar som trivs i lundarna med ädla lövträd är den sällsynta gråspetten samt bastardnäktergalen och svarthättan.

Vad får man göra?

Med tillstånd av NTM-centralen får de granar som skuggar lundväxtligheten fällas i ädelövdungen. Avverkningarna måste basera sig på en skötsel- och nyttjandeplan eller någon annan plan som miljöcentralen har godkänt. Avverkningen bör göras varsamt och i så långt som möjligt utan maskiner. De ädla lövträden får inte huggas ned.

Om området invaderas av granar skuggar de lövträden och hotar deras livsmiljö. Granens sura förna hämmar ädellövplantornas tillväxt och skadar också de andra arterna. Stora granar skall dock tas bort med urskiljning eftersom en alltför snabb ökning av ljuset kan leda till att de ädla lövträden dör.

Enligt allemansrätten är det tillåtet att röra sig i området och att plocka vilda bär samt svampar och blommor som inte är fridlysta.

Vad är inte tillåtet?

Dikning är inte tillåten i skyddade ädellövlundar. Dikningen förändrar vattenhushållningen i området och kan göra området olämpligt som växtplats för ädla lövträd och andra växtarter.

Inga ädla lövträd får huggas ned, inte ens murkna stammar.

Imikkä kukassa
Lungört är typisk undervegetation i lundar med ädla lövträd. © Terhi Ryttäri
Publicerad 01-08-2013 kl. 14.59, uppdaterad 07-06-2016 kl. 15.54
Ämne:
Utgivare: