Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden

Livmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland och tryggar de livsviktiga ekosystemtjänsterna som naturen tillhandahåller. Samtidigt begränsas klimatförändringen och anpassningen till förändringen främjas.

Inom ramen för Helmi-programmet griper vi oss an det största problemet med avsikt på utarmningen av den finländska naturen: minskning av livsmiljöerna och försämring av deras kvalitet. Vi samarbetar med olika aktörer och genomför verkningsfulla insatser för den biologiska mångfaldens bästa:

  • Vi skyddar och restaurerar myrar.
  • Vi restaurerar fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden.
  • Vi sköter vårdbiotoper.
  • Vi vårdar skogliga miljöer såsom lundar och solexponerade områden.
  • Vi vårdar och restaurerar naturen på stränder och i vatten, exempelvis sandstränder.

Deltagande grundar sig på frivillighet

Programmet grundar sig på markägarnas frivillighet. Om du är intresserad av att erbjuda markområden till Helmi-programmet, ta kontakt med NTM-centralen i ditt område (kontaktuppgifter finns i avsnittet Regional information.)

Flera organisationer deltar i Helmi-programmet

Flera organisationer deltar i planeringen och genomföringen av Helmi-programmet, som startades av miljöministeriet. För planeringen av programmet ansvarar vid sidan av miljöministeriet även jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster, NTM-centralen, Finlands Skogscentral, Finlands Viltcentral, Finlands miljöcentral och Naturresurscentret. Kommunerna genomför Helmi-arbeten via Kommun-Helmi och olika organisationer genomför olika typer av restaureringsprojekt i samarbete med NTM-centralerna och markägarna.

Mer information:

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 13-04-2021 kl. 10.23, uppdaterad 04-10-2022 kl. 15.40