Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta

HELMI_Mietoistenlahti_MariaYli-Renko_700x400.jpg
Mietoisviken. © Maria Yli-Renko

Aktuellt

Tyngdpunkter

Inom NTM-centralen i Egentliga Finlands område kommer tyngdpunkten för HELMI-livsmiljöprogrammet år 2022 att ligga på fågelvatten, vårdbiotoper, småvatten, skogliga livsmiljöer och myrmarker.

Inventering av fågelvatten kommer år 2022 att utföras på ett objekt. Skötselåtgärderna på redan tidigare påbörjade fågelvattenobjekt kommer att fortsätta. Dessutom kommer planering av skötsel och praktiska restaureringsåtgärder att inledas på nya objekt. Fokus för skötselåtgärderna ligger på kustnära strandängar som är viktiga livsmiljöer bland annat för hotade vadare. Planeringen av skötselåtgärder fokuserar på sjöobjekt där iståndsättningsåtgärderna kräver tillstånd av regionförvaltningsverket för projekt enligt vattenlagen.

I myrskyddet läggs särskild vikt vid myrobjekt som främjar verkställandet av programmet för komplettering av myrskyddet. Deras sammanlagda yta i Egentliga Finland och Satakunta bedöms vara ca. 6 000 hektar. Inom ramen för livsmiljöprogrammet HELMI är det dessutom möjligt att skydda områden som i landskapsplanen föreslagits som skyddsområden (SL/S-märkta), myrmarker som gränsar till skyddsområden samt andra värdefulla myrmarker. Syftet är att skapa helheter inom vattenhushållning varför även potentialen för återställning av myrar tas i beaktande. Områden där skyddsvärd skog gränsar till en sk. Helmi-myr är särskilt värdefulla. Under år 2021 skyddades sammanlagt 288 hektar Helmi-myrar.

Som en del av Helmi-myrskyddet fortsätter NTM-centralen de påbörjade inventeringarna av rikkärr i Finlands miljöcentrals koordinerade projekt LETOT. År 2021 utfördes inventeringar i regionerna Egentliga Finland och Satakunta på 172 objekt med en totalyta av 1 000 hektar. Målet med projektet är att få en bättre uppfattning av antalet akut hotade rikkärr, deras regionala förekomst och deras naturliga tillstånd. Dessutom samlas information in om rikkärrens bevarandestatus i landskapen samt deras behov av återställning samt skötsel. År 2022 främjas objektens frivilliga skydd och restaurering.

År 2022 fortsätter inventeringarna av Natura 2000-naturtyper på flera av Egentliga Finlands Natura-områden. Inventeringarna ingår i livsmiljöprogrammet Helmis arbete inom skogliga livsmiljöer.

En uppdateringsinventering av områdets vårdbiotoper utfördes under åren 2016–2021. Inventeringarna utfördes både som NTM-centralens eget arbete samt som konsultarbete. Vid inventeringarna söktes både nya vårdbiotoper, granskades vårdbiotopernas tillstånd samt utvärderades deras behov av skötsel. Resurserna för år 2022 används för återställningsarbeten samt för att ordna fortsatt skötsel på vårdbiotopobjekten.

Inom temat för småvatten utarbetas år 2022 en skötselplan för området Pappis Isolähde i Loimaa kommun. På Karvia å:s avrinningsområde inleds en inventering av småvatten genom inventering av bäckar.

Restaureringsobjekt

Iståndsättning av Helmi fågelvatten fokuserar på objekt som är anslutna till Natura 2000-nätverket enligt fågeldirektivet (sk SPA-områden). Under åren 2020–2021 iståndsattes totalt ca 60 hektar strandängar genom slåtter på områden vid Mietoisviken, Viurilaviken och Pemarviken. Vårdfiske har utförts i Omenojärvi och den gamla avloppsvattenbassängen i Viurilaviken. Fågelvattentemat inleddes år 2022 med röjning av vårdobjekten då röjningar genomfördes på strandobjekten i Enäjärvi sjö i Björneborg, Satakunta, samt Mietoisviken i Virmo, Egentliga Finland. Slåttern fortsätter år 2022 precis som tidigare år och utvidgas dessutom i Egentliga Finland till Natura 2000-områdena i Oukkulanlahti och Kumo älvs delta i Satakunta. Dessutom kommer vårdfisket att fortsätta i Natura 2000-områdena i Omenojärvi och Viurilaviken.

Iståndsättningar relaterade till temat för småvatten påbörjades 2021 då restaureringsåtgärder inleddes på Hyyppärä åsområde. Restaureringsåtgärderna fortsätter under 2022 med fiskeekonomiska iståndsättningsåtgärder i Someroja, Salo.

Under år 2021 inleddes iståndsättning av vårdbiotoper på NTM-centralen i Egentliga Finlands område. Under året inhägnades totalt 132 hektar vårdbiotoper. Restaureringsobjekten befinner sig i Nådendal, Masku, Salo och Siikais. På Lemsjöholm i Nådendal inhägnades en större helhet som består av strandängar, skogsbeten, ädellövträdshagmarker och mindre områden av torrängar. Man hoppas att betet skall ha en positiv effekt på t.ex. den hotade mnemosynefjärilen som förekommer i närheten av området. På Natura-området i Aitsaari, Masku, inhägnades de för fågelfaunan viktiga strandängarna som börjat växa igen med vass. I byn Rekijoki i Salo anlades fårhagar på ett utvecklingsbart mångfaldsobjekt. I Siikais inhägnades en landskapsmässigt värdefull vårdbiotop som förutom att befinna sig på ett Natura-område även är ett viktigt område för fågelfaunan. År 2022 kommer vårdbiotoptemat att omfatta vårdplaner för nya iståndsättningsobjekt. Iståndsättningsarbetena utvidgas till de mest värdefulla naturområdena. Syftet är att iståndsätta objekt från så många olika vårdbiotoptyper som möjligt i olika delar av landskapet.

Samarbete

NTM-centralen i Egentliga Finlands verkar inom ramen för Helmi-programmet främst i privatägda områden. Alla vård- och iståndsättningsarbeten utförs med markägarens samtycke.

För att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet är samarbete med andra myndigheter och aktörer viktigt. På NTM-centralen i Egentliga Finland har bland annat en METSO-HELMI-samarbetsgrupp inrättats, i vilken behandlas samarbetsfrågor som rör skydd och restaurering av myrar och skogar. Dessutom har NTM-centralen ett nära samarbete med Forststyrelsen.

Kontaktuppgifter

  • Anskaffning av myrar som skall skyddas: Sari Jaakkola
  • Återställande av myrar: Risto Vilen
  • Restaurering av fågelvatten: Maria Yli-Renko
  • Skogstemat: Risto Vilen
  • Uppdaterande inventering av vårdbiotoper, skötselplanering samt restaurering: Liina Salonen
  • Småvatten och strandnatur: Anne Lehmijoki samt Iiro Ikonen
  • Inventering och skydd av arter och biotoper: Risto Vilen samt Iiro Ikonen

E-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kort sidadress: miljo.fi/helmiprogrammet/egentliga-finland-och-satakunta

Publicerad 19-04-2021 kl. 13.02, uppdaterad 12-05-2022 kl. 16.39