Gå till innehållet

Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas

Pressmeddelande 19.2.2020 kl. 13.31

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 470 000 euro som ersättning för skador som förorsakades av fridlysta djur 2018. Merparten av ersättningarna, ca 1 413 400 euro, beviljades för skador på jordbruket.

Överlägset mest ersättningar betalades för de skador som vitkindade gäss orsakat jordbruket, ca 1 100 000 euro. För de skador som förorsakats fiskodlingsanläggningar betalades det ut ca 35 200 euro i ersättning.

De största bidragen betalades ut inom områdena för NTM-centralerna i Norra Karelen (ca 1 024 600 euro), Sydöstra Finland (ca 167 700 euro) och Egentliga Finland (ca 113 000 euro).

Dessutom betalades det sammanlagt ut ca 806 100 euro i separat ersättning till renbeteslagen för de skador som kungsörnar orsakade renhushållningen 2018. De ersättningar som betalas för skador som drabbat renhushållningen baserar sig på kalkylerad skada, och ersättningar betalas enligt hur kungsörnarnas häckning har lyckats inom renskötselområdet.

Antalet ersättningar som betalas för skador som fridlysta fåglar orsakar jordbruket har ökat stadigt under 2010-talet. Majoriteten av de ansökningar om bidrag som NTM-centralerna tar emot varje år gäller skador som fridlysta fåglar orsakat jordbruket. Orsaken till ökningen är i synnerhet att bestånden av fridlysta fågelarter har vuxit och att fåglarnas flyttbeteende har förändrats.

Tidsfristen för ansökan om bidrag från NTM-centralerna när det gäller skador som fridlysta arter orsakat 2019 gick ut vid utgången av december 2019. Ansökan om ersättning kan dock lämnas in ända till utgången av maj 2020 i sådana fall där skadan kan konstateras först våren 2020.

Nu bereds en ny lag om ersättning av skador orsakade av fridlysta arter

Miljöministeriet inledde i början av året en revidering av naturvårdslagstiftningen. I samband med revideringen kommer det att beredas en ny lag om förfarandet för ersättning och förebyggande av skador orsakade av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen.

”En ny lag behövs, eftersom i synnerhet de skador som orsakas av fridlysta fåglar har ökat under flera års tid. Skadorna beräknas öka också i fortsättningen till följd av den globala uppvärmningen. Det är viktigt att utveckla det förebyggande arbetet och göra ersättningsförfarandena tydligare. På detta sätt kan man bättre samordna artskydd och bedrivande av näringsverksamhet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Avsikten är att bestämmelserna i statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen ska tas in i den nya lag som stiftas.

Med tanke på beredningen av lagen har miljöministeriet tillsatt en brett sammansatt projektgrupp bestående av representanter för intressegrupper och tjänstemän. Gruppen sammanträdde första gången tisdagen den 11 februari. Vid mötet diskuterade medlemmarna i projektgruppen sina förväntningar på lagstiftningsarbetet. Gruppen lyfte särskilt fram syftena att främja den biologiska mångfalden, att skapa ett rättvist och tydligt ersättningsförfarande, att öka acceptansen för naturvård och att smidigare samordna artskyddet och bedrivandet av näringsverksamhet.

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2020.

Mer information:

Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, hanne.k.lohilahti@ym.fi

Saara Bäck, överdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 071, saara.back@ym.fi

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi

Kontaktpersoner vid de regionala NTM-centralerna:

NTM-centralen i Södra Österbotten: Hannu Mahla, överinspektör, 0295 027 874, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Södra Savolax: Jukka Välijoki, naturvårdsexpert, 0295 024 243, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Tavastland: Esa Pynnönen, överinspektör, 0295 025 219, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Sydöstra Finland: Tuula Tanska, naturvårdsbiolog, 0295 029 291, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Kajanaland: Jouko Saastamoinen, överinspektör, 0295 023 889, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Mellersta Finland: Aulis Jämsä, biolog, 0295 024 749, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Lappland: Taina Kojola, överinspektör, 0295 037 379, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Birkaland: Marika Koskinen, överinspektör, 0295 036 029, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Norra Karelen: Mika Pirinen, naturvårdsexpert, 0295 026 214, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Norra Österbotten: Tupuna Kovanen, överinspektör, 0295 038 357, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Norra Savolax: Antti Lammi, miljööverinspektör, 0295 026 819, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Nyland: Tapio Korhonen, jurist, 0295 021 408, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Egentliga Finland: Ritva Kemppainen, överinspektör, 0295 023 012, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Utgivare: