Skarvarbetsgruppen föreslår lokalt samarbete och flexiblare tillståndsförfaranden

Pressmeddelande 06-04-2016 kl. 9.58
Merimetso kuivattelee
© Esa Partanen, Miljöförvaltningens bildbank

Den arbetsgrupp som har utrett hur man kan minska de problem som orsakas av skarvar lämnade i dag sin rapport till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Arbetsgruppen föreslår ett ökat samarbete och en sådan tillämpning av bestämmelserna att det blir lättare att få dispens.

Den av miljöministeriet tillsatta arbetsgruppen hade i uppdrag att bl.a. kartlägga de metoder för att förebygga skarvskador som har använts i Östersjöområdet och bedöma om de lämpar sig för finländska förhållanden samt att ge förslag till hur skarvproblemen kunde minskas på ett hållbart sätt.

Arbetsgruppen hörde ett brett urval experter samt företrädare för fiskerinäringen, lokalbefolkningarna och andra aktörer.

Det konstaterades att det stora skarvbeståndet på flera håll längs kustremsan står i konflikt med fiskerinäringen och nyttjandet av vattendrag och stränder. Forskningen visar att skarvarna inte orsakar nämnvärda skador för fiskerinäringen på nationell nivå. På lokal nivå finns det däremot problem, och de motsättningar de skapar kan lätt eskalera. Också de skarvkolonier som finns i närheten av bebodda stränder upplevs utgöra ett problem.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att man inrättar regionala samarbetsgrupper för att öka växelverkan och informationsutbytet mellan dem som berörs av skarvskadorna (bl.a. sommarboende, övriga ortsbor samt fiskare) och myndigheterna, organisationerna, forskarna och kommunerna.

Skarven är fridlyst med stöd av naturvårdslagen och det är förbjudet att döda eller fånga individer, förstöra deras bon eller på annat sätt ofreda dem. Med tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen får man under vissa förutsättningar avvika från förbudet.

"Det har upplevts vara svårt att få de beslut om dispens som behövs för att förebygga skador. Det är viktigt att vi finner sådana tillvägagångssätt som alla parter kan vara delaktiga i.  Därför behövs det samarbetsgrupper som genom aktivt samarbete med myndigheterna och de olika parterna kan ta fram lösningar som fungerar i de lokala förhållandena. Utöver detta är det fint att arbetsgruppen med beaktande av de övriga Östersjöländernas erfarenheter och förfaranden enhälligt har beslutat att föreslå större flexibilitet i dispensförfarandena", sade arbetsgruppens ordförande riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Dispensförfarandena bör alltså göras mer flexibla. Myndigheternas anvisningar om dispens bör förnyas omedelbart på så sätt att man för att påvisa allvarlig skada på fiskevatten i allt större utsträckning också ska utgå från allmänna forskningsdata om skarvarnas matvanor. Även olägenheter för fritidsboende och människors hälsa och behovet av att skydda hotade fiskbestånd borde godtas som grunder för dispens, i synnerhet om det visar sig att skarvarna håller på att sprida sig också till de inre vattendragen.

I arbetsgruppens övriga förslag betonas vidare åtgärder för att utveckla bl.a. anvisningarna till dem som ansöker om dispens, tillgången till information och systemen för ersättning samt verksamhet för att trygga forskningen och uppföljningen. Avsikten är att man redan i höst ska inleda en utvärdering av hur åtgärderna utfallit. På basis av utvärderingen övervägs vid behov ytterligare åtgärder.

"På ministeriet kommer vi noggrant att studera arbetsgruppens rapport. Inrättandet av samarbetsgrupperna och översynen av anvisningarna för ansökan om dispens är något vi omedelbart ska ta itu med. Då kan vi börja vidta åtgärder redan under denna häckningsperiod", lovar minister Tiilikainen.

Mer information:

Matti Osara, överinspektör, miljöministeriet, tfn 02952 50216, fornamn.efternamn@ymparisto.fi     

Arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamotAnna-Maja Henriksson, p. 050 512 2377, fornamn.efternamn@eduskunta.fi


Utgivare: