Gå till innehållet

Kalomskogen

Kod FI0800107
Kommun Vörå
Areal 66 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Mångformigt skogsområde vid landsvägen mellan Vörå och Ylihärmä av vilket största delen består av mogen grandominerad MT-blandskog. Skogstyperna i området varierar emellertid från karga talldungar på klipphällen till lundliknande moar. Asp, björk och sälg växer som blandträd i hela området. På de kargaste ställena är tall det dominerande trädet. Längs de delvis redan igenvuxna dikena i områdets östra del finns det ställvis frodigt skogskärr. I mitten av området finns det en liten myrformation i naturligt tillstånd och vid den västra kanten ett större utdikat skogs-tallkärr som håller på att återgå till naturligt tillstånd. Det mest urskogsliknande landskapet finns öster om det utdikade området: mogen och åldrande grandominerad MT-OMT-skog där det finns våta skogskärrssänkor. Trädbeståndet är bastant, har olika struktur och domineras av gran, men asp förekommer i mycket stor utsträckning som blandträd. Även gamla sälgbestånd förekommer. Det finns rikligt med stående döda träd och lågor; murkna träd finns av alla arter och i flera storleksklasser. Flygekorre har sitt revir i området och där växer även utrotningshotad aspfjädermossa och sällsynt stor aspticka.

Tämligen vittomfattande och enhetligt samt mångsidigt skyddsobjekt för skogsnatur. Är viktigt även med tanke på skyddet av utrotningshotade arter. Har på grund av sitt läge även betydelse för rekreationsanvändningen. En skogsväg går genom områdets östra del och invid vägen finns ett tallplantbestånd som omfattar ett par hektar. En del av området har restaurerats. I områdets östra del finns ett stenbrott.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Området ingår inte i något skyddsprogram.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Fredas som naturskyddsområde på statlig mark med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Västlig taiga 20
Skogbevuxen myr 6,9

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans
Publicerad 17.10.2019 kl. 8.54, uppdaterad 17.10.2019 kl. 8.54

Ämne: