Gå till innehållet

Havsvård

Rena vattendrag. Glädje nu och i framtiden.jpg

Havsvård ger resultat

Östersjön är ett av världens känsligaste hav. Den är en grund och nästan försluten bassäng. Ett stort antal människor lever i Östersjöns kustområden. Övergödningen är det största problemet i Östersjön, och läget försvåras ytterligare av klimatförändringen som påverkar det marina ekosystemet. Östersjön är också ett av världens livligast trafikerade hav. Fartygstrafiken och oljetransporterna utgör en betydande risk för havsnaturen. Det huvudsakliga målet för havsvården är att Östersjön ska uppnå god miljöstatus senast 2020. Eftersom en god status ännu inte har uppnåtts krävs det ytterligare planering och konkreta handlingar. Det finns mycket att göra – och som tur deltar också många entusiastiska aktörer i arbetet.

Havets tillstånd övervakas kontinuerligt. Utifrån övervakningen görs det vart sjätte år en bedömning av havets tillstånd, och för att en god miljöstatus ska uppnås i den marina miljön fastställer man allmänna miljömål samt indikatorer för att följa hur målen uppnås. I samband med bedömningarna fastställs också hur god status kan uppnås. Utifrån bedömningarna utarbetas ett åtgärdsprogram för havsvården med åtgärdsförslag om hur havsmiljöns tillstånd ska kunna förbättras. Det första åtgärdsprogrammet utarbetades 2015 och kommer att uppdateras 2021. Allmänheten har möjlighet att delta och att kommentera och påverka besluten kring genomförandet.

Samråd om havsförvaltningsplanens övervakningsprogram 20.1–20.3.2020

Havsförvaltningsplanens första del, Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018, har uppdaterats tidigare, och nu är det dags att ordna ett samråd om den andra delen av planen, dvs. övervakningsprogrammet. Samrådet pågår 20.1–20.3.2020.

På denna sida hittar du de handlingar som hänför sig till samrådet om övervakningsprogrammet:

Planeringen av havsvården är en ständigt pågående process

Planeringen av havsvården delas in i tre delar och går framåt i cykler om sex år:

Processen för havsvården

Processen för havsvården.jpg
Havsvården planeras parallellt med vattenvården av åar, älvar och sjöar och grundvatten.

 

Hur kan vi förbättra Östersjöns tillstånd?

Läs mer om Östersjöns tillstånd i rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland, som gavs ut 2018, och studera även det material som finns i karttjänsten.

Karttjänst

Just nu genomförs åtgärdsprogrammet för havsvården som ska bidra till bättre miljöstatus i Östersjön (se länken nedan):

 
Publicerad 5.1.2018 kl. 13.39, uppdaterad 29.5.2020 kl. 15.39
Ämne: