Bottenviken

Bottenviken skiljer sig från övriga havsområden i Finland pga låg salthalt och kort växtsäsong. Bottenviken är den mest arktiska delen av Östersjön och isförhållandena är svåra: isen täcker Bottenviken under hälften av året. Havsbottnen utgörs huvudsakligen av sand och stenar medan bara klippbottnar är sällsynta.

Bottenvikens nationalpark. Bild Forststyrelsen 2007.

Organismerna representeras huvudsakligen av sötvattensarter. Endel marina arter så som östersjömussla, gaffeltång och grönslick återfinns i områdets södra delar. Kärlväxter som också växer i sjöar, kransalger, vattenmossor och brackvattenssvampar är typiska arter i Bottenviken. I Bottenviken finns också flera vattenväxter, så som ishavshästsvans och småsvalting, som är speciellt skyddsvärda. Till de lokalt hotade arterna hör vattenfickmossa och bäcknäbbmossa.

Murtovesisieni

Brackvattenssvamp i Bottenviken. Bild Essi Keskinen Forststyrelsen 2009.

Bottenvikens nationalpark grundades 1991. I området finns också flera olika skärgårdsområden som hör till Natura 2000- nätverket så som Rahja skärgård, Karleby och Larsmo skärgårdar och Karlö-området. I Bottenviken finns det också viktiga fågelområden, så som Krunnit och Limingoviken.

Mera information om Bottenvikens natur:

Bottenvikens nationalpark (Forststyrelsen)

Bottenviken (beskrivning av undervattensmiljön, Alleco Ab, på finska)

Kemis Natura 2000 -områden (Lapplands NTM-central, på finska):

Bottenvikens öar och Bottenvikens nationalpark

Natura 2000 -områden per kommun (NTM-centralen i Norra Österbotten, på finska)

Publicerad 17-09-2013 kl. 9.50, uppdaterad 24-09-2014 kl. 13.23