Planering av hantering av översvämningsrisker

Aktuellt

Med hantering av översvämningsrisker avses en åtgärdshelhet som syftar till att bedöma och minska översvämningsrisker och förhindra eller förebygga skador som orsakas av översvämningar. Tidigare har man planerat hanteringen av översvämningsrisker genom att utarbeta verksamhetsplaner för bekämpning av översvämningar samt allmänna planer för att minska skadorna av höga flöden. Lagen om hantering av översvämningsrisker trädde i kraft år 2010. Lagens syfte är att minska översvämningsriskerna, att förebygga och lindra skadliga följder av översvämningar och att främja beredskapen för översvämningar. Planeringen i anslutning till hanteringen av översvämningsriskerna omfattar en preliminär bedömning av översvämningsriskerna samt utarbetning av översvämningskartor och planer för hantering av översvämningsrisker i områden med betydande översvämningsrisk.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är ansvariga för planeringen av hanteringen av riskerna för översvämning från vattendrag och förhöjt havsvattenstånd. Kommunerna sköter riskhanteringsplaneringen för dagvattenöversvämningar.

På basis av Närings-, trafik- och miljöcentralens förslag har jord- och skogsbruksministeriet utsett 22 områden med betydande översvämningsrisk i Finland för 2018-2024. Översvämningsgrupper ansvarar för det myndighetssamarbete som behövdes vid beredningen av planerna. För riskområdena har utarbetats översvämningskartor och riskhanteringsplaner ska uppdateras eller skapas. Den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna och utarbetningen av översvämningskartor och planer för hantering av översvämningsrisker ses över till nödvändiga delar med sex års mellanrum.
 
 
 
 

 

 

 

tulvariskien hallinnan suunnittelu

 
 

Ytterligare uppgifter

Utvecklingsingenjör Antti Parjanne, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@miljo.fi

 

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 03-12-2015 kl. 16.00, uppdaterad 20-12-2018 kl. 10.32