Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde

Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde för åren 2022-2027

Samrådet om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker har avslutats

Intressgerupper och medborgare hade möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om miljörapporten som utgör en del av planen under tiden 2.11.2020-14.5.2021. Vi tackar för responsen! Utlåtandena som har lämnats in i remisstjänsten finns att läsa via nättjänsten

NTM-centralen och översvämningsgruppen går nu igenom responsen och ett sammandrag över respsonsen görs upp före slutet av augusti 2021. Förslaget till plan för hantering av översvämningsriskerna ses över på basis av responsen. Responssammandraget skickas till dem som har uppgett sina kontaktuppgifter. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner planerna för hantering av översvämningsrisker i december 2021. De färdiga riskhanteringsplanerna publiceras senast 22.12.2021 på denna sida och om detta informeras även regionalt.

Verkställande och uppföljning av riskhanteringsplanen

I riskhanteringsplanen granskas åtgärdernas effekter, genomförbarhet och prioriteringsordning. I planen presenteras förslagen till ansvarsparter för åtgärderna och deras genomföringstidtabell. I planen har dock inte på ett bindande sätt avgjorts vilka åtgärder som genomförs för att hantera översvämningsriskerna. Staten och de kommunala myndigheterna och regionutvecklingsmyndigheten måste dock beakta planen och åtgärdsförslagen i sin verksamhet. Noggrannare planering av åtgärderna börjar först efter att planen är godkänd. Översvämningsriskernas betydelse bedöms nästa gång år 2024 och riskhanteringsplanerna uppdateras till nödvändiga delar fram till år 2027.

Samrådet om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker

Intressegrupperna och medborgarna har 2.11.2020-14.5.2021 möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om målen, åtgärderna, miljörapporten och verkställandet av planerna i anslutning till den. NTM-centralerna har behandlar responsen och gör ett sammandrag över den.

Mer information och bakgrundsmaterial på översvämningsgruppens sida

På Toby-Laihela ås översvämningsgrupps sida presenteras översvämningsgruppen som ansvarar för planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna och gruppens sammansättning, sammanträdesprotokollen och annat eventuellt material som har använts i beredningen av riskhanteringsplanen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde för åren 2016-2021

Publicerad 17-05-2021 kl. 10.36, uppdaterad 17-05-2021 kl. 10.36