Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har bedömt översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattenstånd i sin region. På basis av den preliminära riskbedömningen har ett förslag till områden med betydande översvämningsrisk utarbetats, vilket läggs fram till påseende och för samråd 9.4-9.7.2018.

På basis av samrådet utser jord- och skogsbruksministeriet områdena med betydande översvämningsrisk och utnämner översvämningsgrupper för dem senast 22.12.2018. För områdena med betydande översvämningsrisk utarbetas och uppdateras kartor över översvämningsfara och översvämningsrisk samt övergripande planer för vattendragen och kustområdet i syfte att hantera översämningsriskerna.

Utöver denna bedömning bedömer kommunerna i området översvämningsriskerna i tätorter som orsakas av dagvatten, dvs. regn- och smältvatten.

Kungörelse och samrådshandlingar

Synpunkter och kommentarer önskas

  • Innefattar NTM-centralens förslag till områden med översvämningsrisk de områden där följder som är ogynnsamma ur allmän synpunkt kan uppkomma vid översvämningar från vattendrag?
  • Hurdan uppfattning har ni om målsättningar för hanteringen av översvämningsrisker och om bedömningskriterier för åtgärder?
  • Vilka synpunkter borde iakttas vid utarbetandet av planer för hantering av översvämningsrisker? Vad borde absolut behandlas?

Hur och när kan jag ge kommentarer?

Skriftlig respons skickas företrädesvis via den elektroniska utlåtandetjänsten

Respons kan också ges per e-post till NTM-centralen i Södra Österbottens registratorskontor helst då i ett word-dokument

Publicerad 05-04-2018 kl. 13.28, uppdaterad 05-04-2018 kl. 15.13