Dikningsförrättning

Omfattande dikningsprojekt som berör flera fastigheter ska i allmänhet behandlas vid en dikningsförrättning. En förrättning söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen).

Enligt vattenlagen krävs en dikningsförrättning, om

  • dikningen leder till att ett översvämningsområde avlägsnas eller minskas,
  • vattnens avrinningsriktning förändras avsevärt,
  • diket måste anläggas under en landsväg, kabel eller vissa andra motsvarande konstruktioner, och ägaren av denna konstruktion inte ger sitt samtycke till detta,
  • ingen överenskommelse kan nås om samfälld dikning och det finns minst tre nyttotagare,
  • en plan som har beslutats tidigare vid en dikningsförrättning ändras,
  • det är fråga om att bilda eller upplösa en dikningssammanslutning, eller
  • det är fråga om medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i en dikessammanslutning.

Vid förrättningen behandlas dikningsplanen och förutsättningarna för att förverkliga denna, ett kostnadsförslag utarbetas och beslut om kostnadsfördelningen mellan nyttotagarna fattas. Vid förrättningen bestäms även hur eventuella skador ska ersättas eller vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra skador.

Dikningssammanslutning som bildats av markägare

För verkställigheten och underhållet av en gemensam dikning måste vanligtvis en dikningssammanslutning som bildas av markägarna inrättas. Sammanslutningen inrättas antingen vid en dikningsförrättning eller i anslutning till ett tillstånd som beviljats av regionförvaltningsverket. Dikningssammanslutningens regler bekräftas alltid av myndigheten, dvs. regionförvaltningsverket, eller av förrättningsmannen som behandlar dikningsärendet utifrån ett beslut vid dikningsförrättningen.

Dikningssammanslutningen kan upplösas genom ett beslut vid en dikningsförrättning. Före upplösningen ska sammanslutningen i huvudsak återställa dikena i ett naturliknande tillstånd.

Tidigare grundade dikningssammanslutningar kan betraktas i karttjänsten, läs mer om tjänsten:

Blanketter

Anhängiga dikningsförrättningar

I fortsättningen finns anhängiga dikningsförrättningar och kungörelser av dem på NTM-centralernas kungörelsesida på webben. Välj NTM-centralen i din egen region i menyn under länken nedan.

Publicerad 31-10-2013 kl. 10.47, uppdaterad 12-01-2023 kl. 15.16

Ämne:
Utgivare: