Anmälningar om och tillstånd för vattentäkt

Vattentäkt för fastighetsspecifik användning

En ägare och en innehavare av ett vatten- och markområde har rätt att från området ta yt- och grundvatten för sedvanlig fastighetsspecifik användning. Det vatten som tas är avsett för användning vid fastigheten och ska betjäna de sedvanliga behoven, till exempel hushållet och lantbruket. Vattnet ska användas i rimliga mängder.

Anmälningsskyldighet

En anmälan om yt- och grundvattentäkt ska lämnas in till närings-, trafik och miljöcentralen (NTM-centralen), om uttagsvolymen överskrider 100 m3/dygn.

Tillståndsplikt

Den fastighetsspecifika vattentäkten från eget vatten- och markområde kräver ett tillstånd från regionförvaltningsverket, om denna påverkar det allmänna intresse sam avses i vattenlagen.

Grundvattentäkt kräver ett tillstånd från regionförvaltningsverket, om volymen överskrider 250 m3/dygn.

Yt- och grundvattentäkt för ett vattentjänstverks behov eller annan omfattande verksamhet kräver alltid ett tillstånd från regionförvaltningsverket.

Risker i anslutning till vattentäkt

Under torra perioder orsakar vattentäkt för bevattning ofta konflikter mellan vattenanvändarna, eftersom vattnet inte alltid räcker till för en jämlik fördelning mellan dem som behöver vattnet. En alltför riklig vattentäkt kan även leda till negativa konsekvenser för ekologin och rekreationsanvändarna.

Publicerad 13-11-2013 kl. 11.02, uppdaterad 26-02-2014 kl. 11.10