etusivu_rahoitus_sv

Miljöförvaltningens statsunderstöd 2022 (ym.fi)
Miljöministeriet förklarar 2022 års statsunderstöd inom förvaltningsområdet lediga att sökas. Understöden är beroende av prövning. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för detta i statsbudgeten för 2022. Ansökningstiden börjar den 18 oktober 2021. Ansökan, som riktas till miljöministeriet eller till de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), ska lämnas in senast den 30 november 2021. Ansökan ska i första hand lämnas in elektroniskt. Om ansökningstiden för ett understöd avviker från den normala ansökningstiden (till exempel i fråga om understöd som kan sökas året om), finns information om detta i den specifika anvisningen för understödet.

Kommuner och föreningar får specialunderstöd för genomförande av naturvårdsarbete (ym.fi)
Möjligheterna att utföra naturvårdsarbetet i livsmiljöprogrammet Helmi utvidgas, eftersom statsrådet har godkänt en förordning om specialunderstöd för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer. Specialunderstöd kan beviljas projekt som förbättrar tillstånden i kommuners, föreningars, stiftelsers och vattenandelslags livsmiljöer. Den första ansökningsomgången öppnas den 22 oktober.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Publicerad 18-10-2021 kl. 16.14, uppdaterad 18-10-2021 kl. 16.16