Tillstånd enligt vattenlagen
Innehållssidå | Publicerad: 14-10-2014

Vattenlagen reglerar tillståndsärenden i vattenhushållningsprojekt. Till dem räknas till exempel uppförande av en brygga eller en bro, anläggande av en vattenledning eller en kabel över eller under e...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen
Hur man gör en vattenrättslig tillståndsansökan
Innehållssidå | Publicerad: 18-05-2017

Om du ansöker om ett miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd eller marktäktstillstånd och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillstå...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Hur man gör en vattenrättslig tillståndsansökan
Behandlingsavgift
Innehållssidå | Publicerad: 19-08-2013

Regionförvaltningsverket (RFV) tar ut avgift för handläggning av tillståndsärenden. Avgiften uppbärs av tillståndssökanden. Avgiften är lika stor för positivt och negativt beslut. Avgift uppbärs...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Behandlingsavgift
Kungörelse och anmärkning
Innehållssidå | Publicerad: 19-08-2013

Genom kungörelser informeras om tillståndsärenden enligt vattenlagen. Kungörelsen är uppsatt på kommunens anslagstavla och på anslagstavlan hos den myndighet som behandlar ärendet. Informationen ingå...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Kungörelse och anmärkning
Beslutsfattandet
Innehållssidå | Publicerad: 19-08-2013

När ärendet har blivit tillräckligt utrett och det har informerats om ärendet börjar regionförvaltningsverket med arbetet att bereda beslutet. Beslutet meddelas utgående från föredragandens besl...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Beslutsfattandet
Behövs det tillstånd?
Innehållssidå | Publicerad: 19-08-2013

För verksamhet som förändrar vattendraget och grundvattenförhållanden behövs det ofta tillstånd enligt vattenlagen. Vattenlagen är en lag som gäller nyttjande av vatten. Nyttjande av vatten inne...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Behövs det tillstånd?
Besvär
Innehållssidå | Publicerad: 19-08-2013

I ett beslut som regionförvaltningsverket (RFV) har meddelat med stöd av vattenlagen kan ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.       Besvär ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Besvär
Förvaltningstvång
Innehållssidå | Publicerad: 19-08-2013

Förvaltningstvång enligt vattenlagen innebär att förvaltningsmyndigheten meddelar förordnanden för den som bryter mot lagen eller en förordning eller bestämmelse som har utfärdats med stöd av den. G...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Förvaltningstvång
Vem beviljar tillstånd?
Innehållssidå | Publicerad: 19-08-2013

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd enligt vattenlagen. Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland behandlar vattentillståndsären...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Vem beviljar tillstånd?